Regulamin

Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi ogólne warunki świadczenia usług za
pośrednictwem sklepu internetowego www.concept21.pl przez przedsiębiorcę Arkadiusza Kanareckiego, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

„ARKADIUSZ KANARECKI KCS” 

ul. Głogowska 16/28

60-734 Poznań

NIP 7792079474 

REGON 360612738

W sprawie wszelkich pytań dotyczących korzystania z sklepu internetowego, prosimy o kontakt mailowy: concept21store@gmail.com

Szybki kontakt ze Sprzedającym, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego (m.in. pytania, reklamacje, zamówienia) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Sprzedawcy”):

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma
możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych
osobowych oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych niezalogowanym (nie posiadającym Konta) Klientom;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
niniejszy Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.concept21.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy
sprzedaży na odległość, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy
Usługodawcą a Klientem na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Arkadiusza Kanareckiego, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ARKADIUSZ KANARECKI KCS”, wpisany do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające istotne postanowienia tej umowy (wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia – w szczególności rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży, terminy, cenę, sposób oraz koszt dostawy), stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 2 Podstawowe obowiązki Stron

1. Każda ze Stron umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (w opisie Towaru, w podsumowaniu lub potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

  § 3 Zamówienia

  1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy skutecznie złożyć Zamówienie, tj. dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
  3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży. 
  5. Jeżeli ze strony Sprzedawcy dochodzi do jakiegokolwiek problemu związanego z stanem magazynowym, stanem produktu lub błędem systemowym platformy Sklepu Internetowego, Sprzedawca interweniuje w najkorzystniejszy dla obu stron sposób, np. zwrotem kosztów, wybraniem innego sposobu płatności przez Klienta, wymianą wybranego produktu lub propozycją innego wariantu.

  § 4 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

  1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają należny
  podatek VAT.
  2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są podczas procesu składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
  3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
  b) za pośrednictwem serwisu Płatności Shoplo.
  5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
  6. Zamówienia w ramach RP są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej S.A. Istnieje możliwość wysyłki na Unię Europejską. Za granice Unii Europejskiej – w tym celu Sprzedawca prosi o kontakt w celu ustalenia kosztu wysyłki za granicę na mail concept21store@gmail.com.

  Odbiór przesyłki
  7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan.
  8. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.
  9. W związku z powyższymi zapisami w ust.7 sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
  mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia zażądać od
  przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo
  sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia:
  1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,
  Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
  10. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
  11. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
  12. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

  § 5 Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

  1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, z wyjątkiem następujących Towarów: rzeczy z kolekcji/kategorii VINTAGE (ubrania noszone), wyrobów kosmetycznych, bielizny, vouchery (karty/kody podarunkowe) oraz rzeczy wykonanych na indywidualne zamówienie - wyjątki od odstąpienia od umowy zawartej na odległość wskazane są w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb). W przypadku wszystkich innych Towarów, Konsument składa stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi
  załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za
  niezawartą.
  4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

    Obowiązki Konsumenta

    5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił (złożył oświadczenie o odstąpieniu) od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Zwrot wyrobów kosmetycznych, perfum, świec, bielizny zostanie nie przyjęty.
    6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
    7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
    8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (między innymi: brak metek, jakiekolwiek oznaki noszenia/użytkowania, fizyczny defekt Towaru, brak elementów należących do Towaru, zabrudzenie Towaru, itd). Jeśli wartość Towaru zostanie zmniejszona przez Konsumenta, Sprzedawca nie przyjmuje zwróconego Towaru i odsyła go z powrotem Konsumentowi.
    9. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania odesłanego produktu, zwrócić Konsumentowi dokonanej przez niego płatności. Informacja o zwrocie musi być wpierw dostarczona drogą pisemną do sprzedawcy.
    10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument udzielił inny sposób zwrotu.
    11.  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
    przez niego dodatkowych kosztów.
    12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
    1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
    który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
    przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
    specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
    higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
    zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
    zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
    wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
    naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
    dodatkowych usług lub rzeczy;
    9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
    12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
    świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
    umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    § 6 Rękojmia za wady fizyczne Towaru

    1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
    2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
    3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać
    pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.
    4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar.
    5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
    6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
    1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
    2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
    niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach
    Kodeksu cywilnego.
    7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
    8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
    9. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
    10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

    § 7 Newsletter

    1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na marketing bezpośredni, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę, w ramach której, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjno-marketingowy (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w imieniu swoim lub na zlecenie osób trzecich.
    2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi otrzymywania Newslettera.
    3. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

    § 8 Dane osobowe 

    1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie.
    2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
    3. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wyłączeniem przeglądania treści Sklepu (w takim przypadku podanie danych nie jest konieczne). Klient zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w ramach Sklepu.
    4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
    5. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
    ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
    dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie.
    7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu są opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod Polityka Prywatności.

    § 9 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

    1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas nieokreślony.
    2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
    3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
    4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
    5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie
    natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po
    bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

    § 10 Sądowe rozstrzyganie sporów

    1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest
    Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
    2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest
    Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


    § 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


    oraz zasady dostępu do tych procedur

    1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution).
    2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:
    1) zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do
    Sprzedawcy), oraz
    2) wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).

    § 12 Postanowienia końcowe

    1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże podmiotów.

    2. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej www.concept21.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach ich producentów. Sklep dopełnia należytej staranności w sprawdzeniu czy dane odpowiadają rzeczywistości. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.

    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoplo.pl